No 4/2016


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2016

Prace oryginalne
Original papers

Wstępna ocena wykorzystania polskiej wersji językowej skali MDAS w badaniu poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym u dorosłych mieszkańców Warszawy
A preliminary assessment of the usefulness of the Polish language version of MDAS scale for the estimation of dental treatment anxiety levels among adults in Warsaw
Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, Mariusz Panczyk, Agnieszka Mielczarek – s. 203-217
Świadomość lekarzy dentystów w zakresie rozpoznawania i postępowania z dziećmi dotkniętymi przemocą rodzinną
Awareness of dentists in recognising and dealing with children affected by domestic violence
Dominika Janas, Anna Kubica, Irena Szarupska, Maciej Masny, Agnieszka Wacławczyk, Lidia Postek-Stefańska – s. 218-224
Ocena wiedzy matek na temat zasad profilaktyki i higieny jamy ustnej w okresie ciąży oraz u ich dzieci w wieku niemowlęcym
Assessment of mothers’ knowledge on the principles of prophylaxis and oral cavity hygiene during pregnancy and in the neonatal-infantile period
Małgorzata Lipczyńska, Anna Kuzańska, Joanna Szczepańska, Patrycja Proc – s. 225-232

Opis przypadku
Case report

Leczenie endodontyczne zębów wgłobionych – doświadczenia własne
Endodontic treatment of dens invaginatus – own experience
Magdalena Kępisty, Małgorzata Staszczyk, Anna Jurczak – s. 233-246

Prace poglądowe
Review papers

Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski – s. 247-252
Powikłania piercingu w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Complications of piercing in the oral cavity – a review
Karolina Kaczor, Anna Zawadzka, Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 253-261