Instrukcje dla autorów


Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Nowa Stomatologia

Postanowienia ogólne

1. Wydawnictwo Medyczne Borgis przyjmuje do publikacji następujące prace związane z tematyką czasopisma: oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków oraz materiały ze zjazdów naukowych.
2. Autorzy oświadczają, że:

  • praca nie była wcześniej publikowana (w części lub w całości) oraz nie została złożona w redakcji innego czasopisma naukowego
  • przenoszą oni wszelkie prawa autorskie na Wydawcę. Formularz oświadczenia jest dostępny tutaj.

Oświadczenia

1.Prace muszą pozostawać w zgodzie z wymogami Deklaracji Helsinskiej

  • Autorzy są zobowiązani uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej w przypadku prac i badań prowadzonych na ludziach oraz zwierzętach. Zgody te należy przesłać do Redakcji wraz z manuskryptem.
  • Należy uzyskać świadomą pisemną zgodę od wszystkich uczestników badania.
  • W przypadku prac prowadzonych z udziałem zwierząt, w pracy musi być wyraźnie zaznaczone, że dokonano wszelkich starań w celu ograniczenia bólu i dyskomfortu zwierząt.
  • Informacje o zastosowaniu się do powyższych standardów należy umieścić w sekcji „Materiał i Metody”.

2. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkich konfliktów interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych). Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec Autora, wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi, powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi.

  • Autorzy zobowiązani są na końcu artykułu umieścić informację dotyczącą konfliktu interesów.

3. Autorzy zobowiązani są do ochrony danych osobowych pacjentów. Ujawnione mogą być jedynie dane kliniczne i naukowe. Przynależność etniczna i religijna osób poddanych obserwacji może pojawić się w tekście jedynie w przypadku, gdy ma bezpośredni wpływ na przebieg badań. Fotografie powinny być przygotowane w sposób wykluczający rozpoznanie pacjenta, chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę. Jeśli nie otrzymano zgody pacjenta, anonimizacja poprzez jedynie zamazanie konturów twarzy lub zasłonięcie oczu zazwyczaj nie jest wystarczająca.

4. Przesyłając artykuł, autorzy deklarują, że w trakcie tworzenia pracy nie posuwano się do plagiatu, ghostwritingu i guest authorship. Autorzy powinni dostarczyć pisemne oświadczenie dotyczące braku stosowania tych praktyk.

5. Autorzy zgadzają się na udostępnienie ich gotowych artykułów na zasadach licencji CC-BY.

Wymogi techniczne

1. Każdy nadesłany plik powinien być nazwany w następujący sposób: inicjały Autora_pierwsze słowo/słowa tytyłu_artykuł/tabele/ryciny, np. AK_Pulmunologia_artykuł, AK_Pulmunologia_tabele, AK_Pulmunologia_ryciny.
2. Przyjmujemy manuskrypty przygotowane w programie Microsoft Word (doc, docx).
3. Należy stosować czcionkę Times New Roman, 12 punktów, interlinię podwójną w: manuskrypcie, streszczeniach oraz piśmiennictwie.
4. Tekst nie powinien przekraczać objętości 15 tys. znaków maszynopisu (z piśmiennictwem).
5. Nie należy justować tekstu.
6. Margines standardowy – 2,5 cm.
7. Należy zastosować numerację stron – od strony tytułowej (bez numeracji wierszy).

Struktura manuskryptu

1. Strona tytułowa powinna zostać nadesłana w osobnym pliku. Na stronie tytułowej prosimy o zamieszczenie: tytułu pracy, imienia i nazwiska Autora/Autorów wraz afiliacjami, danych do korespondencji, informacji o źródle finansowania zewnętrznego, a w przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora – informacji dotyczących wkładu każdego z autorów pracy. Przy nazwisku każdego z Autorów należy określić:

A – opracowanie koncepcji/projektu badania/pracy naukowej, B – zbieranie/zestawienie danych, analiza literatury, C – analiza i interpretacja danych, D – analiza statystyczna, E – przygotowanie manuskryptu, F – merytoryczna recenzja artykułu/nadzór nad ostateczną wersją artykułu, G – zbieranie funduszy/inne – wymienić.

W danych do korespondencji powinno być zamieszczone imię, nazwisko, tytuły naukowe Autora odpowiedzialnego za korespondencję oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
2. Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać od 150-250 słów i mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Cel, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski. Taki podział nie dotyczy streszczeń prac poglądowych.
3. Słowa kluczowe; od 3-5 słów.
4. Tekst główny; nagłówki głównych części pracy oryginalnej powinny być zatytułowane następująco: Wprowadzenie, Cel, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski; bez numeracji. Odniesienia do piśmiennictwa powinny być w nawiasach okrągłych, np. (15). Odniesienia do piśmiennictwa powinny być zamieszczane w kolejności ich cytowania. Ryciny oraz fotografie powinny być nadsyłane w odrębnych plikach. Tabele powinny zawierać dane dodatkowe. Ryciny powinny zostać przesłane w formacie: JPG, TIFF, EPS. Zdjęcia powinny mieć rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Plik z tekstem głównym powinien zawierać także tytuł pracy oraz streszczenie.
5. Oświadczenie dotyczące wkładu Autorów (contribution statement) – w przypadku prac oryginalnych. Formularz dostępny na stronie: www.nstomatologia.pl.
6. Piśmiennictwo powinno być przygotowane wg zmodyfikowanego stylu Vancouver. Nie należy posługiwać się funkcją „przypis końcowy”. Sposób zapisu nazwisk Autorów w zależności od ich liczby: do 4 Autorów powinny zostać podane imiona i nazwiska wszystkich Autorów; 5 i więcej Autorów – imiona i nazwiska pierwszych 3 i dopisać „et al.”.; podając zakres stron powinien zostać użyty dywiz „-„, nie półpauza „–„, która w zapisie jest dłuższa. Należy stosować skróty tytułów czasopism wg Index Medicus. Po nazwie czasopisma następuje rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np. 123-124 (nie: 123-4).

Przykładowy zapis piśmiennictwa:

Artykuły z czasopism:

Lahita R, Kluger J, Drayer DE, Koffler D, Reidenberg MM. Antibodies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or acetylprocainamide. N Engl J Med 1979; 301: 1382-1385.

Rozdziały książek:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Maksymalna ilość pozycji w piśmiennictwie wynosi 40 – dla prac oryginalnych i 60 – dla prac poglądowych.

Wysyłanie manuskryptu do Redakcji
1. Manuskrypt należy przesłać drogą elektroniczną bądź przez panel: http://112.indexcopernicus.com/login.php?g=1. Pracę można również dostarczyć na płytach CD lub DVD albo na nośniku USB na adres Redakcji.
2. Tekst powinien być przygotowany obowiązkowo w wersji polskiej.
3.Manuskrypt powinien zostać opatrzony w dane teleadresowe Autora przedkładającego manuskrypt do druku.
4. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkich konfliktów interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych). Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec Autora, wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi, powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi.
5. Autor (Autorzy) są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu pracy).
6. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Procedura kwalifikacyjna
1. Redakcja ocenia, czy praca spełnia ww. wymogi formalne i czy jej temat jest zgodny z profilem naukowym czasopisma.
2. Manuskrypt podlega ocenie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji; Autor lub Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między recenzentem i Autorem, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek związanych z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku.
4. Zakwalifikowanie manuskryptu do druku lub jego odrzucenie, lub też odesłanie go Autorom z sugestiami dokonania zmian.
5. Publikacja wszystkich prac jest bezpłatna. W przypadku publikacji pracy poglądowej lub kazuistycznej Autor jest zobowiązany uiścić wyłącznie opłatę za jej tłumaczenie bądź weryfikację językową (jeśli praca została złożona również w języku angielskim). Prace oryginalne Wydawnictwo tłumaczy bądź weryfikuje na koszt własny (wyłącznie do objętości 15 tys. znaków maszynopisu).
6. W przypadku zakwalifikowania manuskryptu do druku, Autor korespondencyjny otrzyma manuskrypt do korekty, którą powinien wykonać w wyznaczonym przez Redakcję terminie i odesłać poprawiony manuskrypt do Wydawnictwa. W przypadku, jeśli Redakcja nie otrzyma poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że wysłany manuskrypt do korekty nie wymaga poprawek.
7. Ostateczną decyzję o przyjęciu manuskryptu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
8. Po ukazaniu się danego numeru czasopisma Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie, zgodnie z rozdzielnikiem Wydawnictwa (po 1 egzemplarzu dla każdego Autora). Egzemplarze są przekazywane na adres korespondencyjny Autora wyznaczonego do korespondencji z Redakcją.

Regulamin został opracowany zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” N Engl J Med. 1997; 336: 309-315 (www.icmje.org).