Numer 1/2014


N o w a  S t o m a t o l o g i a   1/2014

Prace oryginalne
Original papers

Ocena skuteczności uszczelniania powierzchni zgryzowych pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6-8-letnich – badania własne
Assessment of the efficacy of occlusal surfaces sealing of the first permanent molars in 6-8-year-old children – own study
Lidia Pijankowska-Beksa, Małgorzata Daszkowska, Joanna Szczepańska – s. 3-10

Stan higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży w trakcie chemioterapii przeciwnowotworowej
Oral hygiene status in children and adolescents during antineoplastic chemotherapy
Ewa Krasuska-Sławińska, Bożenna Dembowska-Bagińska, Agnieszka Brożyna, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 11-14

Próchnica zębów i higiena jamy ustnej u dzieci szkolnych z prawidłową i nadmierną masą ciała
Dental caries and oral hygiene in normal and overweight schoolchildren
Urszula Kaczmarek, Andżelika Szymonajtis, Bogna Kłaniecka – s. 15-19

Ocena szczelności brzeżnej wypełnień z materiału Sonic Fill™ kondensowanych techniką ultradźwiękową – doniesienia wstępne
The assessment of the marginal leakage of Sonic Fill™ composite condensed by ultrasound technique – preliminary report
Agnieszka Mielczarek, Monika Skoczylas, Elżbieta Jodkowska – s. 20-23

Ocena szczelności wypełnienia kanału korzeniowego – porównawcze badania in vitro
An assessment of the apical microleakage of root canal fillings – a comparative in vitro study
Hubert Gołąbek, Karol Dominiak, Agnieszka Mielczarek – s. 24-29

Opis przypadku
Case report

Trudności leczenia ortodontycznego u pacjenta z zespołem Aspergera – opis przypadku
Difficulties in orthodontic treatment of a patient with Asperger syndrome – case report
Anna Romanowska, Agnieszka Chruściel, Elżbieta Młynarska-Zduniak – s. 31-35

Prace poglądowe
Review papers

Nowoczesna metoda leczenia martwicy miazgi w zębach z nieukształtowanym wierzchołkiem – rewaskularyzacja miazgi. Część I
Modern method of treatment necrosis pulpae in teeth with immature root apexes – pulp revascularizaion. Part I
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 37-40

Diagnostyka i postępowanie chirurgiczne z torbielą przewodu nosowo-podniebiennego
Diagnosis and surgical management of nasopalatine duct cyst
Krzysztof Kukuła, Monika Jodko, Szymon Frank, Małgorzata Kubicka-Pertkiewicz, Andrzej Wojtowicz – s. 41-45

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – abfrakcja, abrazja, atrycja, erozja. Przegląd piśmiennictwa
Non-carious lesions – abfraction, abrasion, attrition, erosion. Review of literature
Marta Hryncewicz, Karolina Tropak – s. 46-52

Aktualne koncepcje etiologii i terapii resorpcji zębów
Current viewpoints on the etiology and treatment of tooth resorptions
Ewa Prażmo, Agnieszka Mielczarek – s. 53-58


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.