Numer 3/2021


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2021 PL

Przegląd systematyczny

Wykrywanie stomatologicznych i psychologicznych objawów krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w gabinecie stomatologicznym ‒ przegląd systematyczny
Detection of dental and psychological symptoms of child abuse and neglect in dental office – systematic review
Anna Pantelewicz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 55-72

Prace oryginalne

Próchnica zębów mlecznych u dzieci w wieku od 3 do 7 lat w Polsce w latach 2016-2019
Caries of primary teeth in 3-7-year-olds in Poland in the period 2016-2019
Dorota Olczak-Kowalczyk, Anna Turska-Szybka – s. 73-84
Częstość występowania i intensywność choroby próchnicowej oraz stan higieny jamy ustnej u dzieci warszawskich poniżej 6. roku życia. Badanie obserwacyjne
The incidence and intensity of dental caries and oral hygiene among children from Warsaw under six years of age. Observational study
Magdalena Kabat, Dariusz Gozdowski, Anna Turska-Szybka – s. 85-96

Opis przypadku

Przetrwały ból jamy ustnej u pacjenta z napadową nocną hemoglobinurią (PNH). Powikłania stomatologiczne i wyzwanie diagnostyczne
Persistent oral pain in a paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) patient. Dental complications and a diagnostic challenge
Agnieszka Bogusławska-Kapała, Ewa Rusyan, Marta Wróblewska, Kazimierz Szopiński, Izabela Strużycka – s. 97-100


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.