Numer 3/2020


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2020 PL

Opisy przypadków

Podwójne zęby środkowe szczęki w uzębieniu mlecznym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Double maxillary mesiodenses in milk dentition – case report and literature review
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Katarzyna Marut-Krawczyńska, Anna Janas-Naze, Joanna Szczepańska – s. 63-68
Skuteczność działania ozonoterapii w leczeniu mucositis jamy ustnej indukowanej chemioterapią u onkologicznego pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku
The effectiveness of ozone therapy in treatment oral mucositis induced chemotherapy in oncological pediatric patient – case report
Michalina Żyłkiewicz, Sylwia Kuderewska, Monika Plewik, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 69-73

Przeglądy systematyczne

Profilaktyka stomatologiczna – zalecenia dla osób starszych, rezydentów domów opieki i ich opiekunów. Stanowisko grupy roboczej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
Dental prophylaxis – recommendations for elderly, nursing home residents and their carers. The position of the Polish working group of The Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) for caries prevention in the adult population
Joanna Bagińska, Renata Chałas, Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek – s. 74-81
Sedacja w stomatologii – aktualne wytyczne anestezjologiczne
Sedation in dentistry – current anesthetic guidelines
Agnieszka Świątkowska, Magdalena Świątkowska-Bury – s. 82-92