Polityka konfliktu interesów

Zaufanie publiczne do nauki i opublikowanych artykułów naukowych zależy także od tego, jak otwarcie podczas procesu planowania, pisania, recenzji i publikacji podchodzi się do konfliktu interesów. Konflikt interesów występuje, gdy profesjonalny osąd dotyczący podstawowego interesu (np. dobra pacjentów lub prawdziwości wyników) może stać w sprzeczności z dodatkowym interesem (np. zyskami finansowymi). Potencjalne konflikty interesów są równie ważne jak już stwierdzony konflikt. Z tego powodu autorzy powinni wypełnić i podpisać deklarację konfliktu interesów.

Autorzy przedstawiają także informację o finansowaniu badania, włączając nazwiska sponsorów, wraz z przedstawieniem roli tych źródeł.