Numer 4/2010


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2010

Spis treści/Contents

Występowanie erozji zębów a wybrane parametry śliny u chorych z zaburzeniami odżywiania
The prevalence of dental erosion and selected parameters of saliva in patients with eating disorders
Ewa Rusyan, Sylwia Małgorzata Słotwińska, Wiesław Tadeusiak, Elżbieta Jodkowska – s. 147-151
Ocena wiedzy mieszkańców Malborka na temat stosowania fluorkowanej wody pitnej
Assessment of knowledge of Malbork citizens on application of drinking water fluoridation
Anna Tytz-Chojnowska, Izabela Strużycka, Karolina Szaniawska – s. 152-157
Zastosowanie porowatych granulek z białego tytanu do odbudowy dużego ubytku śródkostnego po cystektomii. Opis przypadku
Application of white porous titanium granules in restoration of a large bone defect after cyst enucleation. Case report
Karolina Szaniawska, Wojciech Popowski, Tomasz Kamiński, Piotr Bar, Andrzej Wojtowicz – s. 158-160

Jama ustna u dziecka z zespołem wad wrodzonych z cechami zespołu Ellisa-van Crevelda
Oral cavity in child with congenital malformation syndrome with characteristics of Ellis-van Creveld syndrome
Dorota Olczak-Kowalczyk, Elżbieta Jelonek, Anna Matosek – s. 161-164

Czy pacjenci wiedzą, że jednym z głównych czynników etiologicznych w raku wargi jest ekspozycja na promieniowanie słoneczne? Wpływ ekspozycji na promieniowanie słoneczne w powstawaniu raka wargi – przegląd piśmiennictwa
Are patients aware of the fact that the chief etiological factor in lip carcinoma is exposition to sunlight? How sunlight affects the build up of lip carcinoma – review of literature
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 165-169

Zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej w przebiegu zakażenia wirusem HCV
Lesions in oral mucosa in the course of HCV infection
Izabela Rodziewicz, Aleksandra Czernic, Jan Błaszczyk – s. 170-173

Komponenta zapalna a niepowodzenia w odbudowie implantoprotetycznej u pacjenta obciążonego kardiologicznie. Opis przypadku
Inflammatory component and the failures of the implantoprostetic reconstruction at the cardiologically loaded patient. A case report
Maciej R. Czerniuk – s. 174-179

Lekopochodny przerost dziąseł – przegląd literatury
Drug-induced gingival overgrowth – a literature review
Jan Kowalski – s. 180-182