Numer 3/2010


N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2010

Prace oryginalne/Original papers

Roczna ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału szkłojonomerowego Riva Self Cure
1-year clinical assessement of glass ionomer Riva Self Cure restorations
Anna Jasińska, Justyna Szczepanik, Paweł Kossakowski, Agnieszka Mielczarek, Elżbieta Jodkowska – s. 95-98
Wpływ oporu elektrycznego tkanek zęba na proces wybielania
The impact of electrical resistance of dental tissue on bleaching process
Agnieszka Mielczarek, Anna Kwiatkowska, Marcin Zawadziński – s. 99-102
Ocena skuteczności uszczelniania zębów mlecznych trzonowych w profilaktyce choroby próchnicowej u dzieci
The evaluation of fissure sealing efficacy in the prevention of deciduous dentition caries
Alicja Mackiewicz, Anna Kawa, Paweł Cygan, Anna Turska-Szybka – s. 103-108
Wielospecjalistyczne leczenie pacjenta wymagającego korekty podłoża protetycznego – opis przypadku
Interdisciplinary treatment of patient who need revision of prosthetic area. A case report
Bożena Baran, Małgorzata Niesłuchowska – s. 109-112

 

Prace poglądowe/Review papers

Zmiany erozyjne – aktualny problem współczesnej stomatologii
Dental erosion – a topical problem of modern dentistry
Justyna Szczepaniak, Iwona Czyż, Katarzyna Gadomska, Natalia Skoczylas, Agnieszka Mielczarek, Ewa Rusyan – s. 113-118
Guzy łagodne i zmiany patologiczne w jamie ustnej zagrożone transformacją nowotworową u dzieci. Część druga – postępowanie diagnostyczne
Mild tumors and pathological changes in the oral pit in danger of transforming to cancer. Part two – diagnostics
Ewa Krasuska-Sławińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 119-122
Mioterapia w leczeniu wad ortodontycznych – zasady stosowania
Myotherapy in orthodontic treatment defects orthodontic – the rules of applying
Waldemar Ćwirzeń, Magdalena Szepietowska, Marianna Miazek-Wagner – s. 123-129

 

PERIODONTOLOGIA I CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ

Prace oryginalne/Original papers

Brak świadomości pacjentów na temat korelacji pomiędzy cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego a zapaleniem przyzębia – problem pacjentów czy lekarzy?
Lack of patients’ awareness of correlation between diabetes, cardiac diseases and periodontitis – problem of patients or doctors?
Angelika Kalińska, Bartłomiej Górski, Renata Górska, Maciej Zaremba – s. 130-140
Ocena częstości występowania patologicznych migracji zębów u pacjentów z chorobą przyzębia
Evaluation of prevalence of pathologic tooth migration in patient with periodontitis
Magdalena Dragan, Renata Górska – s. 141-142