Streszczenia 2018

N o w a   S t o m a t o l o g i a   
Streszczenia IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej „Pedo & Ortho”

Edukacja stomatologiczna prowadzona w ośrodkach opieki nad dziećmi i młodzieżą
Dental education in centres for children and adolescents with disabilities
Karolina Gerreth, Ewa Nitschke, Renata Śniatała, Anna Zalewska, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 2
Wykorzystanie metody infiltracji żywicą w leczeniu nieprawidłowości rozwojowych szkliwa o charakterze nieprzezroczystości (zmętnień) na podstawie trzech przypadków klinicznych
The use of the resin infiltration method in the treatment of development enamel defects in the opacity type (opacities) on the based of three clinical cases
Karolina Polak-Kowalska, Elżbieta Pels, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 3
Fenotypy asymilacyjne szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy jamy ustnej zdrowych osób w wieku rozwojowym
Assimilation phenothypes of Candida albicans atrains isolated from the oral cavity ontocenosis of healthy individuals at the developmental age
Agnieszka Wójtowicz, Anna Malm, Jolanta Szymańska – s. 4
Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w czasie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w ocenie osób kończących studia
Knowledge and practical skills in the field of pediatric dentistry acquired during university studies in the assessment of people finishing their undergraduate education in dentistry
Beata Kubić-Filiks, Magdalena Szalewska, Leszek Szalewski, Jolanta Szymańska – s. 5
Zwyczaje żywieniowe oraz nawyki dotyczące higieny jamy ustnej u dzieci 10-letnich uczęszczających do lubelskich szkół podstawowych
Dietary habits and habits regarding oral hygiene in 10-year-old children attending primary schools in Lublin
Rafał Wróbel, Małgorzata Sikorska-Jaroszyńska, Damian Kuc, Piotr Stachurski, Dorota Krawczyk, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 6
Przydatność zdjęć zgryzowo-skrzydłowych w diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych – opis przypadku
The role of bitewing radiographs in the detection of interproximal carious lesions – case study
Andrzej Kołodziejczyk – s. 7
Postępowanie terapeutyczne w przypadku urazu zęba siecznego górnego z niezakończonym rozwojem na poziomie szyjki – opis przypadku
Therapeutic management of an injury of the upper incisor with incomplete root formation – a case report
Piotr Stachurski, Elżbieta Pels, Damian Kuc, Rafał Wróbel, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 8
Ocena stanu zgryzu u dzieci leczonych z powodu chorób onkologicznych
An assessment of occlusion in children treated for cancer
Patrycja Proc, Anna Herud, Małgorzata Zubowska, Renata Filipińska, Wojciech Młynarski, Wojciech Fendler, Joanna Szczepańska – s. 9
Czynniki wpływające na powstawanie anomalii zębowych u młodocianych pacjentów leczonych z powodu chorób onkologicznych
Factors affecting the formation of dental anomalies in child patients following cancer treatment
Patrycja Proc, Małgorzata Zubowska, Joanna Szczepańska, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski – s. 10
Leczenie złamanych korzeni zębów siecznych stałych z użyciem preparatu MTA – opis przypadku
The use of mineral trioxide aggregate in the treatment of fractured roots of upper permanent incisors – case study
Justyna Michalak, Patrycja Proc, Anna Olborska – s. 11
Poziom zaufania do lekarzy stomatologów wśród studentów lubelskich uczelni w świetle badań ankietowych
The dental beliefs among students from Lublin universities (questionnaire research)
Małgorzata H. J. Sikorska-Jaroszyńska, Maria Mielnik-Błaszczak, Dorota Krawczyk, Rafał Wróbel, Damian Kuc – s. 12
Zmiana masy zęba po ekspozycji na napoje o kwasowym pH
The weight change of the tooth after exposition to acidic beverages (acidic pH)
Dorota Krawczyk, Maria Mielnik-Błaszczak, Małgorzata Sikorska-Jaroszyńska, Rafał Wróbel – s. 13
Analiza zachowań prozdrowotnych rodziców dzieci w wieku żłobkowym w aspekcie profilaktyki próchnicy
Analysis of dental caries prevention behaviours among parents of children in a nursing age
Marta Łabuś-Pilaszek, Beata Kolondra-Mazgaj, Agnieszka Wacławczyk, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska – s. 14
Zmiany flory mikrobiologicznej jamy ustnej u dzieci leczonych z powodu chłoniaków i chorób nowotworowych układu krwiotwórczego – doniesienie wstępne
Changes in oral microbiological flora in children treated for lymphoma and hematopoietic neoplastic diseases – preliminary report
Anna Krzysztoforska, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Renata Tomaszewska, Anna Mertas, Anna Babczyńska-Staszewska, Marcin Riegel, Marta Łabuś-Pilaszek, Beata Kolondra-Mazgaj, Lidia Postek-Stefańska – s. 15
Resorpcja zewnętrzna korzeni zębów – opis przypadku
External root resorption – case report
Beata Kolondra-Mazgaj, Marta Łabuś-Pilaszek, Agnieszka Wacławczyk, Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Lidia Postek-Stefańska – s. 16
Stan uzębienia dzieci 3-letnich w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim na podstawie wyników Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej z 2017 r.
Dentition in 3-year-old children in Podlasie and Warmian-Masurian Voivodships based on Monitoring of Oral Health in 2017
Anna Kochańska, Anna Ogonowska, Anna Oreszczuk, Grażyna Marczuk-Kolada, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Marta Obidzińska, Anna Kuźmiuk – s. 17
Zawartość fluorków w wodzie pitnej z płytkich studni kopanych
Fluoride content in drinking water from shallow dug well
Justyna Opydo-Szymaczek, Adrian Rudiak, Władysław Opydo – s. 18
Porównanie stanu zdrowia jamy ustnej 3-latków na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2017 na podstawie badań w ramach monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań populacji polskiej
Comparison of oral health of 3-year-old children in Mazovia Province in 2009-2017 based on Monitoring of Oral Health and its Determinants in the Polish population
Iwona Soika, Weronika Jończyk, Anna Turska-Szybka, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 19
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jako odległe powikłanie urazów zębowych siecznych u 11-letniego pacjenta – opis przypadku
Meningitis as a distant complication of traumatized incisors in 11-year-old patient – case report
Krasuska-Sławińska Ewa, Pham Thi Mai Linh, Barszczak Hanna, Adamczyk Łukasz – s. 20
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej – sposoby zwiększenia efektywności wizyt stomatologicznych
Child with sensory processing disorder – how to improve effectiveness of dental visit
Joanna Laskowska, Katarzyna Skoczylas, Iwona Przywitowska, Urszula Kaczmarek – s. 21
Skuteczność metody infiltracji wczesnych zmian próchnicowych żywicą Icon w zębach stałych u dzieci
Effectivness of early caries lesions infiltration using Icon resin in permanent teeth in children
Anna Babczyńska-Staszewska, Anna Krzysztoforska, Marcin Riegel, Lidia Postek-Stefańska – s. 22
Niespecyficzny obraz chłoniaka B-komórkowego u 2,5-letniej dziewczynki. Opis przypadku
Non-specific manifestation of B-cell lymphoma of 2,5-year-old girl. Case report
Ewa Krasuska-Sławińska, Izabela Królik-Elgas, Tomasz Grochowski, Anna Wakulińska, Anna Matosek-Rutkowska – s. 23
Stan uzębienia młodzieży 18-letniej w województwie wielkopolskim w badaniach epidemiologicznych prowadzonych w latach 1995-2017
Dentition Status of 18-year-old youth in Wielkopolska Voivodeship in epidemiological studies conducted in years 1995-2017
Ewa Nitschke, Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 24
Leczenie zachowawcze złamań koronowo-korzeniowych stałych siekaczy górnych – opis przypadku
Conservative treatment of crown-root fractures of permanent upper incisors – case report
Magdalena Kępisty, Małgorzata Staszczyk, Elżbieta Wierzbicka – s. 25
Połknięcie ciała obcego podczas procedury stomatologicznej – opis przypadku
Swallowing the foregin body during the dental procedure – the case study
Maja Lipiec, Magdalena Dobrowolska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 26
Ciężkie odległe powikłania urazu niedojrzałego zęba siecznego szczęki – opis przypadku
Severe distant complications of immature central maxillary incisor injury – case report
Katarzyna Kowalik-Piekaj, Paulina Pieniążek-Adamiec, Daria Pietraszewska, Lidia Postek-Stefańska – s. 27
Analiza potrzeb leczniczych u pacjentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 9-24 lat, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim
Analysis of dental treatment needs of the disabled patients at the age between 9 and 24 years old from the Center for Children with Special Needs in Tomaszów Lubelski
Anna Moczulewska-Piotrowicz, Marcelina Meyer, Małgorzata Borowska – s. 28
Uszkodzenia urazowe zębów mlecznych u pacjentów Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM
Traumatic dental injures in deciduous teeth of patients ZSD WUM
Anna Kołakowska, Paulina Wiśniewska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 29
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa – studium przypadku
Molar-incisor hypomineralisation – case study
Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz – s. 30
Wpływ nawyków żywieniowych i higienicznych na częstość występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa u dzieci w żłobkach lubelskich
The influence of hygienic and dietary habits on early childhood caries (ECC) prevalence rate among children in Lublin nurseries
Maria Mielnik-Błaszczak, Izabela Tkacz-Ciebiera, Elżbieta Pels – s. 31
Hipomineralizacja zębów trzonowych drugich mlecznych – HSPM
Hypomineralized second primary molars – HSPM
Andrzej Kołodziejczyk – s. 32
Powikłania po replantacji opóźnionej górnych stałych siekaczy przyśrodkowych – opis przypadku
Complications after delayed replantation of central upper permanent incisors – case report
Małgorzata Staszczyk, Magdalena Kępisty, Iwona Gregorczyk-Maga – s. 33
Minimalnie inwazyjne leczenie stłoczenia siekaczy stałych w okresie wczesnego uzębienia mieszanego – prosta i przewidywalna procedura bez dotykania zębów stałych
Minimally invasive approche of upper incisor crowding in the early mixed dentition – simple and predictable procedure without touching permanent teeth
Magdalena Kukurba-Setkowicz – s. 34
Właściwości ferromagnetyczne materiałów stosowanych w stomatologii wieku rozwojowego oraz bezpieczeństwo ich stosowania podczas badania MRI u pacjentów w wieku rozwojowym
Evaluation of ferromagnetic properties and safety of use fixed metallic dental materials in magnetic resonance imaging (MRI) in pediatric patient
Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Jurczak, Dorota Kościelniak, Iwona Kołodziej – s. 35
Stan zdrowia jamy ustnej oraz świadomość w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży z krakowskich szkół i domów dziecka
Awarness in the area of oral health prophylaxis and condition of oral cavity among children and youths from cracovian schools and orphanages
Anna Przeklasa-Bierowiec, Agnieszka Stempniewicz, Karolina Kliś, Katarzyna Szczeklik, Anna Jakubik, Karolina Duszyk, Agnieszka Romańczyk, Jolanta Pytko-Polończyk – s. 36