Numer 4/2011


N o w a  S t o m a t o l o g i a   4/2011

Prace oryginalne/Original papers
Wpływ domowego wybielania zębów na stan próchnicy
The impact of home teeth whitening on caries status
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Marcin Majkowski – s. 147-151
Ocena skuteczności pasty Sensitive Pro-Relief™ w leczeniu nadwrażliwości zębiny
The estimation of the efficacy of Sensitive Pro-Relief™ paste in dentine hypersensitivity treatment
Anna Kwiatkowska, Elżbieta Jodkowska, Agnieszka Mielczarek, Aleksandra Mazur – s. 152-157
Resorpcja zewnętrzna korzenia spowodowana urazem – opis przypadku
External Root resorption due to a dental trauma – case study
Paweł Jasiński, Piotr Sobiech, Emil Korporowicz – s. 158-162
Prace poglądowe/Review papers
Zastosowanie ozonu w stomatologii
The use of ozone in dentistry
Lidia Pijankowska-Beksa, Joanna Szczepańska – s. 163-166
Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych
Prosthetic rehabilitation of edentulous patients
Barbara Burzyńska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 167-169
Resorpcja zewnętrzna twardych tkanek zęba i kości wyrostka zębodołowego – patomechanizm powstawania
External resorption of tooth hard tissues and alveolar bone – formation pathomechanism
Karolina Kowalczyk, Anna Wójcicka, Ewa Iwanicka-Grzegorek – s. 170-174
Wybrane metody pomiaru pH biofilmu bakteryjnego
Selected methods of bacterial biofilm pH measurement
Marcin Aleksiński, Izabela Strużycka – s. 175-178
Stan przyzębia u pacjentów z rozpoznanym NZJ: chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Periodontal status in patients with diagnosed IBD: Crohn disease and colitis ulcerosa
Agata Gieorgijewska, Monika Adamczyk-Mościcka, Magdalena Pawlik, Renata Górska, Grażyna Rydzewska, Edward Franek – s. 179-182
Kronika/Chronicle
Dydaktyka w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część II
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 183-185


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.