Numer 2/2020


N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2020 PL

Przegląd systematyczny

Opiekun dziecka jako sprawca urazu nieprzypadkowego. Część II. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w ujęciu wiktymologicznym
Child-caregiver as the perpetrator of a non-accidental trauma. Part II. Interview and clinical examination in victimological terms
Joanna Zemlik, Beata Godowska – s. 35-40
Pacjent z astmą oskrzelową w gabinecie stomatologicznym – przegląd piśmiennictwa dotyczącego postępowania leczniczego
Patients with bronchial asthma in a dental office – literature review on management methods
Magdalena Świątkowska-Bury, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 41-49

Opis przypadku

Leczenie zachowawcze torbieli korzeniowej – opis przypadku
Conservative treatment of a radicular cyst – case report
Sylwia Kuderewska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 50-53
Otyłość jako czynnik ryzyka chorób przyzębia – opis przypadku
Obesity as a risk factor for periodontitis – a case study
Agnieszka Matkowska, Urszula Kunicka – s. 54-57