Numer 4/2017

N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2017

Prace oryginalne
Original papers

Świadomość stomatologiczna oraz zachowania prozdrowotne rodziców dzieci 3-letnich na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego na terenie województwa mazowieckiego
Dental awareness and health seeking behaviours among parents of 3-year-old children based on a survey conducted in the Mazovia Province
Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Małgorzata Dudek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 159-170
Stan uzębienia oraz potrzeby w zakresie leczenia zachowawczego i ortodontycznego u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną
Dental health status and needs associated with conservative and orthodontic treatment in children and adolescents with idiopathic scoliosis
Małgorzata Laskowska, Marcin Tyrakowski, Małgorzata Zadurska, Jarosław Czubak, Julita Wojtaszek-Lis, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 171-180
Wpływ przebiegu ciąży i rodzaju porodu na intensywność próchnicy zębów u dzieci z terenu miasta Lublina
Influence of pregnancy course and type of childbirth on the intensity of tooth decay in children from the city of Lublin
Elżbieta Pels, Justyna Pietrak, Paweł Ślusarski, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 181-191

Prace poglądowe
Review papers

Zaburzenia uzębienia u dzieci i młodzieży w przebiegu osteogenesis imperfecta
Dental aberrations in children and adolescents with osteogenesis imperfecta
Agnieszka Kozubska, Joanna Szczepańska – s. 192-201
Metaloproteinazy i ich udział w degradacji systemów wiążących. Część 1
Metalloproteinases and their role in the degradation of bonding systems. Part 1
Sylwia Olszewska, Aneta Zduniak, Agnieszka Mielczarek – s. 202-212
Rola diety w kontroli choroby próchnicowej. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
The role of diet in the management of caries. The statement of a working group for the prevention of caries in the adult population
Anna Kwiatkowska, Dorota Szostak-Węgierek, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Renata Chałas, Milena Marcinkowska-Ziemak, Magdalena Milewska, Agnieszka Mielczarek – s. 213-218