Numer 2/2023

N o w a   S t o m a t o l o g i a   2/2023 PL

Praca oryginalna/Original paper

Kliniczna ocena efektywności infiltracji żywicą Icon w maskowaniu zmętnień szkliwa stałych zębów przednich dotkniętych hipomineralizacją siekaczowo-trzonowcową (MIH)
Clinical assessment of the effectiveness of Icon resin infiltration treatment for masking enamel opacities on permanent anterior teeth affected by molar-incisor-hypomineralisation (MIH)
Agata Ćwiklińska, Joanna Szczepańska, Sylwia Majewska-Beśka, Agnieszka Bruzda-Zwiech – s. 39-51

Opisy przypadków/Case reports

Poprawa dobrostanu psychospołecznego pacjentki w wieku nastoletnim poprzez plastykę wędzidełka wargi górnej oraz ortodontyczne zamknięcie diastemy: 12-letni okres obserwacji. Opis przypadku
Improvement of psychosocial well-being in adolescent patient by frenuloplasty and orthodontic diastema closure: 12-years observation period. A case report
Angelika Kobylińska, Piotr Sobiech, Dorota Kuśmierczyk, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 52-56
Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej – przegląd piśmiennictwa
Preventive and therapeutic treatment in molar-incisor hypomineralisation – review
Sara Shamsa-Nieckula, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 57-66

Praca poglądowa/Review paper

Opieka stomatologiczna nad pacjentem pediatrycznym w trakcie chemioterapii
Dental care of the pediatric patient during chemotherapy
Renata Węgrzyn, Piotr Sobiech, Angelika Kobylińska – s. 67-74