Proces recenzji

Nasze czasopismo przyjmuje artykuły na podstawie tzw. peer review, czyli anonimowej oceny artykułów przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu utrzymujemy wysoką jakość artykułów i całego czasopisma. Proces recenzji jest podwójnie ślepy, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzent są anonimowi. Taka praktyka zapobiega stronniczości recenzji z powodu np. kraju pochodzenia autora, jego reputacji czy relacji prywatnych. Każdy artykuł otrzymuje dwie recenzje.

Po weryfikacji kompletności danych zgłoszenia i spełnienia kryteriów technicznych manuskrypt podlega ocenie co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji; Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste między Recenzentem i Autorem, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński; relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji). Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu recenzyjnego prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.