Numer 3/2018 PL

N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2018 PL

Prace oryginalne

Skuteczność amputacji formokrezolowej w leczeniu miazgi zębów trzonowych mlecznych – badanie retrospektywne
Agnieszka Kozubska, Joanna Szczepańska – s. 95-101
Wiedza stomatologów w zakresie kariostatycznego działania fluoru
Urszula Kaczmarek, Wojciech Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 102-109
Kliniczna ocena wypełnień ubytków próchnicowych wykonanych z zastosowaniem materiału Vertise Flow – obserwacje dwuletnie
Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 110-115

Prace poglądowe

Możliwości zastosowania endokoron w leczeniu protetycznym
Magda Sobczyk, Tomasz Godlewski – s. 116-120
Zwichnięcie całkowite zęba stałego – aktualna koncepcja terapii oraz rokowanie
Aleksandra Malinowska – s. 121-125

Opis przypadku

Zastosowanie cementu MTA w leczeniu perforacji dna komory – opis przypadku
Alicja Porenczuk – s. 126-131


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.