Numer 1/2015


N o w a  S t o m a t o l o g i a  1/2015

Prace oryginalne
Original papers

Frequency and causes of premature extractions of deciduous molar teeth – a retrospective study
Częstość i przyczyny przedwczesnych ekstrakcji zębów trzonowych mlecznych – badanie retrospektywne
Angelika Kobylińska, Joanna Borawska, Agnieszka Chojnowska, Joanna Janczewska, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 3-9
Kliniczna ocena wypełnień założonych w systemie Equia – obserwacje dwuletnie
Clinical evaluation of restorations filled in Equia system – two-year observations
Marta Obidzińska, Grażyna Marczuk-Kolada, Urszula Wasilczuk, Katarzyna Kalińska-Andrejczuk, Anna Kuźmiuk – s. 10-16
Badanie wytrzymałości połączenia materiału kompomerowego z powierzchnią zębiny zębów mlecznych po opracowaniu metodą abrazyjną i tradycyjną – badania doświadczalne
Shear bond strenght of compomer to deciduous dentin surface after air abrasion and conventional preparation – experimental studies
Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 17-22
Postawa i wiedza stomatologów w zakresie profilaktyki fluorkowej
Dentists’ attitude and knowledge in fluoride prevention
Urszula Kaczmarek, Lidia Majewska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 23-28

Opis przypadku
Case report

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym – postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych
Total intrusion upper central incisors in primary dentition – report of three cases
Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska, Joanna Szczepańska – s. 29-34

Prace poglądowe
Review papers

Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego
Exploitation of the platelet rich fibrin (PRF) potential in paedodontics
Renata Pazera, Joanna Szczepańska – s. 35-39


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.