Numer 2/2013


N o w a  S t o m a t o l o g i a   2/2013

Zachowania żywieniowe młodzieży leczonej ortodontycznie
Eating habits of youth treated with braces
Magdalena Wysocka, Krystyna Czyżewska – s. 55-60
Porównanie skuteczności wybranych metod diagnostycznych w wykrywaniu i ocenie stopnia zaawansowania wczesnych zmian próchnicowych na powierzchniach żujących pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci
The comparison of selected diagnostic methods’ accuracy in the detection of early occlusal carious lesions in first permanent molar teeth in children
Sara Shamsa, Sandra Radecki, Katarzyna Zalewska, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 61-66
Amelogenesis imperfecta (AI), typ hipomaturacyjny – opis przypadku
Amelogenesis imperfecta (AI), hipomaturation type – a case report
Marta Hryncewicz, Agnieszka Urbańska – s. 67-72
Wpływ pasty z nanohydroksyapatytem na mikrotwardość powierzchni szkliwa z próchnicą początkową – badania in vitro
The effect of nanohydroxyapatyte toothpaste on surface microhardness of enamel with early caries lesions – in vitro study
Agnieszka Mielczarek, Joanna Michalik – s. 73-77
Reinkluzja zębów mlecznych. Postępowanie lecznicze na przykładzie dwóch różnych przypadków reinkluzji zębów mlecznych
Reinclusion of deciduous teeth. Treatment procedure on the basis of two different cases reports concerning reincluded teeth
Wojciech Popowski, Aneta Wrzosek, Hubert Gołąbek, Tomasz Wesołowski, Andrzej Wojtowicz – s. 78-82
Wpływ higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych na zdrowie ogólne
The influence of oral and denture hygiene on the general health
Dorota Przybyłowska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 83-87
Badanie zaburzeń smaku u pacjentów leczonych z powodu schorzeń kardiologicznych
A study of taste disorders in patients with cardiac diseases
Agata Pytlakowska, Arkadiusz Sękiewicz, Monika Borakowska-Siennicka – s. 88-92
Częstość występowania chorób przyzębia u mieszkańców Warszawy w wieku 35-44 lat na podstawie wskaźnika CPITN
The occurence of periodontitis in Warsaw citizens aged 35-44, based on CPITN
Monika Adamczyk, Agata Orzechowska, Magdalena Napora, Małgorzata Wyszyńska, Renata Górska – s. 93-97


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.