Numer 3/2023

N o w a   S t o m a t o l o g i a   3/2023 PL

Opisy przypadków/Case reports

Guzki Bohna – opis przypadku
Bohn’s nodules – case report
Patrycja Petruk, Aleksandra Kluz, Martyna Mochol, Małgorzata Mazurek-Mochol – s. 79-81
Ekstrakcje zębów wrodzonych i noworodkowych – postępowanie i powikłania w aspekcie odrębności układu krzepnięcia u noworodków
Extractions of congenital and natal teeth – management and complications in terms of the differences of the coagulation system in newborns
Katarzyna Brzeń, Iwona Szymiec, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty – s. 82-89

Przegląd piśmiennictwa/Review of the literature

Przegląd piśmiennictwa na temat wpływu zaburzeń snu na zdrowie jamy ustnej
A review of the literature pertaining to the impact of sleep disorders on oral health
Jakub Fiegler-Rudol, Wojciech Niemczyk, Anna Zawilska – s. 90-95

Praca oryginalna/Original paper

Zespół Downa – cechy fenotypowe twarzoczaszki i stan jamy ustnej
Down’s syndrome – craniofacial phenotypic features and oral cavity condition
Aneta Witt-Porczyk, Natalia Obłuska, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 96-106