Numer 1/2023


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2023 PL

Przegląd systematyczny/Systematic review

Erozja zębów – diagnostyka kliniczna
Dental erosion – clinical diagnosis
Nicola Marzec, Julia Kozłowska, Julia Mazur, Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek, Juliusz Kosewski, Katarzyna Król – s. 3-9

Praca oryginalna/Original paper

Wpływ pandemii COVID-19 na dostępność do świadczeń stomatologicznych u dzieci – badania ankietowe rodziców
Influence of the COVID-19 pandemic on access to dental benefits for children – a questionnaire parent’s study
Iwona Grzesiak-Gasek, Katarzyna Dębska-Łasut, Katarzyna Herman – s. 10-21

Praca poglądowa/Review paper

Zespół PFAPA jako choroba autozapalna ‒ kompendium
PFAPA syndrome as an autoinflammatory disease ‒ compendium
Hanna Hüpsch-Marzec, Dariusz Skaba, Agnieszka Balicz, Patrycja Łanowy, Magdalena Kubicka-Musiał, Lidia Postek-Stefańska – s. 22-26

Opis przypadku/Case report

Postępowanie kliniczne w amelogenesis imperfecta w wieku rozwojowym – przypadki kliniczne
Clinical management of amelogenesis imperfecta in children – case series
Barbara Kapuścińska, Renata Węgrzyn, Aleksandra Barszcz, Natalia Perz, Anna Miłoszewska-Paluch, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 27-35


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.