Numer 4/2015


N o w a   S t o m a t o l o g i a   4/2015

Prace oryginalne
Original papers

Influence of socioeconomic and nutritional factors on the development of early childhood caries in children aged 1-6 years
Wpływ czynników socjoekonomicznych i żywieniowych na rozwój próchnicy wczesnej u dzieci w wieku 1-6 lat
Anna Jurczak, Dorota Kościelniak, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Jadwiga Ciepły, Dorota Olczak-Kowalczyk, Monika Komasara, Magdalena Wąsik, Monika A. Papież, Wirginia Krzyściak – s. 133-141
Wpływ nawyków żywieniowych i wykształcenia rodziców na intensywność próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym
Influence of eating habits and parental education on intensity of dental caries in preschool children
Ewa Chorzewska, Urszula Wasilczuk, Grażyna Marczuk-Kolada, Marta Obidzińska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Anna Kuźmiuk – s. 142-148
Porównanie spożycia słodyczy oraz nawyków higienicznych u dzieci mieszkających na terenach wiejskich i miejskich
The sweets intake and hygiene habits comparison between children living in rural and urban regions
Maria Mielnik-Błaszczak, Justyna Pietrak, Monika Maślanko, Karolina Wilczyńska, Karol Jankowski, Elżbieta Pels – s. 149-152
Stomatologiczne zachowania prozdrowotne a stan uzębienia łódzkiej młodzieży 18-letniej
Health-related dental behaviours and dental status of 18-year-old young people in Łódź
Joanna Królewska-Gawarzyńska – s. 153-158

Opisy przypadków
Case reports

Postępowanie lecznicze w ciężkiej hipomineralizacji szkliwa – opis przypadku
Treatment management of severe enamel hipomineralization – a case report
Sara Shamsa, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 159-163
Postępowanie w przypadku wczesnych zmian próchnicowych u 3-letniego dziecka – opis przypadku
The treatment of early caries lesions in a 3-year-old child – a case report
Hanna Sobczak-Zagalska – s. 164-166

Prace poglądowe
Review papers

Zespół Eagle’a – przegląd piśmiennictwa
Eagle’s syndrome – literature review
Bartłomiej Iwańczyk, Marcin Szerszeń, Jacek Nowak, Andrzej Chmura, Andrzej Wojtowicz – s. 167-172
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej Fear & Pain (5-7 listopada 2015 r., Kraków)
Streszczenia – s. 173-186


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.