Aktualny numer

N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2018 PL

Prace oryginalne

Ocena opieki stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi z obniżoną sprawnością na podstawie badania socjomedycznego rodziców/opiekunów
Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska – s. 3-8
Ocena przydatności analizatora Spotchem® (Arkray) w diagnostyce ryzyka chorób jamy ustnej u dzieci. Badanie pilotażowe
Magdalena Świątkowska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 9-17
Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe
Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 18-24

Opis przypadku

Leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym żuchwy – opis przypadku
Diana Karolak, Joanna Lange – s. 25-31

Prace poglądowe

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące stomatologicznych zaleceń profilaktycznych dla pacjentów niepełnosprawnych
Karolina Gerreth, Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 32-37
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – rodzaje obnażeń miazgi, wskazania do leczenia. Część I
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 38-42


N o w a   S t o m a t o l o g i a   1/2018 EN

Original papers

Assessment of dental care in children with disability – a sociomedical study of parents/guardians
Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska – s. 3-8
The usefulness of Spotchem® Analyser (Arkray) in determining the risk in oral diseases in adolescents – a pilot study
Magdalena Świątkowska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 9-17
Dental care in pregnancy in Poland. A postnatal questionnaire study
Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 18-24

Case report

Interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment in a patient with compound odontoma associated with impacted permanent lateral incisor of the mandible – a case report
Diana Karolak, Joanna Lange – s. 25-31

Review papers

Opinion of the Polish Paediatric Dentistry Association (PTSD), Section of Paediatric Dentistry of the Polish Dental Association, Polish Branch of Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) and the National Consultant in Paediatric Dentistry concerning preventive dental recommendations for patients with disabilities
Karolina Gerreth, Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 32-37
Direct pulp capping in permanent teeth in children – types of pulp exposure, therapeutic indications. Part I
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 38-41