Sesja plakatowa VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej

Zapraszamy do udziału w Sesji Plakatowej

Termin składania streszczeń prac upływa dnia 20 sierpnia 2023 roku. Streszczenia będą przedstawione na Konferencji w wersji papierowej, nie elektronicznej.

Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną w formie plakatu podczas Konferencji.

Wytyczne do publikacji prezentowanych prac podczas Konferencji:

 1. Wszystkie streszczenia powinny zawierać tytuł w języku polskim i języku angielskim, imiona i nazwiska Autorów.
 2. Afiliacje:
  • Podajemy pełną afiliację: tytuł naukowy, imię i nazwisko, Katedra i Klinika.
  • W afiliacji umieszczamy pełen tytuł naukowy
  • Afiliacja powinna zawierać też imię i nazwisko Kierownika ośrodka wraz z tytułami naukowymi.
 3. W przypadku gdy Autorzy są z kilku różnych ośrodków, bardzo prosimy o ponumerowanie afiliacji i wstawienie odpowiednich cyfr przy nazwiskach.
 4. Streszczenia strukturalne prac powinny mieć następującą konstrukcję:
  • Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski.
 5. Konstrukcja opisu przypadku nie jest objęta sztywnymi wytycznymi.
 6. Streszczenie w wersji polskiej nie powinno przekroczyć 300 słów.
 7. Zgłoszenie streszczenia do programu naukowego konferencji odbywa się wyłącznie na adres poczty elektronicznej pedodoncja@wum.edu.pl z tytułem maila: PLAKAT NA KONFERENCJĘ PTSD 2023.
 8. Streszczenia zostaną ocenione przez komitet naukowy konferencji i kwalifikowane do dnia 05 września 2023 roku.
 9. Autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji prezentacji do 08 września 2023 roku..
 10. Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
 11. Streszczenia, nie spełniające w/w kryteriów, nie będą przyjmowane do recenzji.
 12. Nadesłane streszczenia nie mogą być dotychczas opublikowane ani zgłoszone do programu innych zjazdów/konferencji.
 13. Zgłoszone prace, będą prezentowane podczas Sesji Plakatowej, w sobotę 30 września 2023r. w miejscu wskazanym w programie Konferencji.